Skip links

ALGEMENE ALGEMENE

VOORWAARDEN

Wij nemen jouw privacy heel serieus.

In ons privacybeleid beschrijven we hoe en waarom we welke informatie verzamelen als je onze website(s) bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Graag vertellen wij jou hoe we deze informatie registreren en gebruiken.

Bekijk onze privacy policy

Algemene voorwaarden

1.Definities

EMS Risico VOF handelt onder de namen EMS Risico, EHBO Kids en Tenfour Products. Ze staat ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 85031305.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die EMS Risico contracteert of zal contracteren;
 • opdracht: alle diensten die EMS Risico verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;
 • cursus(sen): alle door EMS Risico verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst; cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die EMS Risico verzorgt; aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;
 • cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt; Open inschrijving Training: training die wordt verzorgd door EMS Risico en waarvoor een cursist zich individueel inschrijft. Deze cursus vindt plaats met cursisten van andere organisaties;
 • Incompany Training: een op maat gemaakte cursus die slechts voor werknemers van een specifieke onderneming plaatsvindt;
 • lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden.

2.De inschrijving

 1. De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats via de website van EMS Risico of het klanten- en cursistenportaal Mijn EMS.
 2. Wilt u een PO-nummer of ordernummer vermeldt hebben op uw factuur dient u deze bij inschrijving naar ons toe te sturen via e-mail. Als dit na aanvang van de cursus moet worden toegevoegd worden hier administratiekosten voor gerekend.
 3. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door EMS RISICO nadat EMS RISICO dat schriftelijk heeft bevestigd en de factuur binnen de betalingstermijn is voldaan. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

3.Annulering

Als u een inschrijving moet annuleren, dan geldt een annuleringstermijn van minimaal 1 maand voor de geplande uitvoeringsdatum. Heeft u niet of niet tijdig geannuleerd, dan brengen wij de volgende kosten in rekening:

 1. Bij annulering in de vierde, derde of tweede week voor de geplande uitvoeringsdatum: 50% van de totale cursuskosten.
 2. Bij annulering of verplaatsen van de cursusdatum in de week voor of op de geplande uitvoeringsdatum of bij niet verschijnen: 100% van de totale cursuskosten. In geval van overmacht (ziekte, overlijden, zwangerschap, bijzondere omstandigheden) zullen wij in samenspraak de cursus kosteloos verzetten.
 3. Ruilen van cursisten is alleen mogelijk in overleg met EMS Risico. EMS Risico houdt zich het recht om een ruiling te weigeren.
 4. Wij accepteren alleen schriftelijke of elektronische annuleringen. Annulering dient te geschieden via de contactpersoon via e-mail naar info@emsrisico.com voorafgaand aan de cursus. Als cursist tijdens of na de geplande cursus wordt afgemeld wordt 100% van de totale cursuskosten gerekend. 

4.Examens

De cursist en opdrachtgever accepteert bij inschrijving tevens de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarop is ingeschreven. Een herexamen van een examenuitslag kan alleen worden aangevraagd ingeval van een onvoldoende beoordeling (cijfer < 6,0). In deze situatie accepteert de opdrachtgever in alle gevallen de kosten per cursist die dit herexamen met zich meebrengt. Kosten voor herexamen NIKTA voor VCA worden volledig doorberekend plus administratiekosten.

5.Legitimatie

De cursist is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten het bewijs van inschrijving en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of een andere functionaris van EMS RISICO te tonen.

6.Tussentijdse beëindiging of doorschuiven

 1. Reservering van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. EMS RISICO kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.
 2. In deze uitzonderlijke gevallen kan EMS Risico op uw verzoek een opleiding of training doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een opleiding of training ligt bij EMS Risico. EMS Risico zal voor deze verwerking € 45,- excl. BTW in rekening brengen. De originele factuur kan niet later worden voldaan.

7.Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te zijn geschiedt maximaal 14 dagen na aanvang van de opleiding of op de vervaldatum die op de factuur staat.
 2. Deelname is alleen mogelijk als de betalingen conform artikel  5. 1 zijn voldaan.
 3. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.
 4. Indien de opdrachtgever een specifiek order-/PO-nummer vermeld wilt hebben op de factuur dient deze bij inschrijving te worden aangeleverd bij ons per e-mail. Mocht dit naderhand gewijzigd moeten worden rekenen wij hiervoor 45,- euro excl. BTW administratiekosten.

8.Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Door inschrijving maakt de cursist kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in de desbetreffende EMS RISICO te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EMS Risico en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

9.Cursussen

 1. De cursisten ontvangen voor aanvang van de opleiding een bijeenkomstenoverzicht van de opleidingsdag(en) of -avond(en).
 2. Indien in bepaalde plaatsen het aantal deelnemers naar oordeel van EMS RISICO te gering is behoudt EMS RISICO zich het recht voor, vóór aanvang van de opleiding, opleidingen te laten vervallen.
 3. EMS RISICO levert wat in de meest recente gids op het moment van inschrijven staat vermeld bij de opleidingsgegevens.
 4. Cursist dient alle praktijkvaardigheden volledig af te ronden om te kunnen slagen. Hierbij dient de cursist in staat te zijn om de fysieke vaardigheden te kunnen uitoefenen.
 5. Om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt EMS RISICO zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.
 6. EMS RISICO houdt zich het recht voor wegens planning technische redenen incidenteel af te wijken van de vermeldde startdata en lesdagen.
 7. EMS RISICO en/of haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden, mits er duidelijk en aantoonbare sprake is van nalatigheid door het opleidingsinstituut. De cursisten dienen ook te allen tijde zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van EMS RISICO en/of de instructeurs. De cursisten dienen ook de door EMS RISICO verstrekte veiligheidsmiddelen te allen tijde te dragen. EMS RISICO is voorbehouden vanwege de veiligheid de opleiding te allen tijde te onderbreken. Cursisten die de veiligheidsvoorwaarden van EMS RISICO overtreden kunnen direct van de opleiding worden verwijderd en kunnen geen aanspraken maken op eventuele restitutie/ schadeloosstelling.

10.Uitval van Docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal EMS RISICO indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal EMS RISICO de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
 3. EMS RISICO zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
 4. In geval van ziekte en/ of verhindering van een docent heeft cursist geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als EMS RISICO als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 5. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering. Artikel 1.3 blijft in genoemd geval van toepassing.

11.Offertes

 1. De door EMS Risico uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig conform tot de vervaldatum op de offerte met een maximum van 14 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.
 3. Prijzen van artikelen getoond in de webshop zijn vrijblijvend en kunnen fluctueren. De prijzen getoond op de website kunnen geen rechten aan worden verbonden.

12.Levering van goederen

1. Betaling van geleverde goederen dienen contant te geschieden of voor de vervaldatum van de betreffende factuur.

2. Goederen blijven eigendom van EMS RISICO totdat de factuur volledig voldaan is.

13.Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de cursusdag schriftelijk te worden gemeld aan EMS Risico.
 2. Indien een klacht gegrond is biedt EMS Risico aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal EMS Risico slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 4. (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan.

14.Aansprakelijkheid

 1. EMS Risico is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van EMS Risico 
 2. EMS Risico is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 3. EMS Risico is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal. 
 4. EMS Risico is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal, in adviezen en (advies)producten of tijdens de cursus of training verkondigd.
 5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van EMS Risico dient te komen dan is de aansprakelijkheid van EMS Risico in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van EMS Risico komt.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 1.000,–.

15.Geheimhouding en verwerken Persoonsgegevens (AVG)

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door opdrachtgever aan EMS Risico verstrekte persoonsgegevens zullen door EMS Risico niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tenzij EMS Risico op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle verplichtingen uit die wet zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart EMS Risico voor alle aanspraken van derden die jegens EMS Risico mochten worden ingesteld op grond van deze wet.
 4. De door EMS Risico te verwerken persoonsgegevens, vallen onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ geldt en EMS Risico als de ‘verwerker’.
 5. EMS Risico zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van EMS Risico bevinden. 6. EMS Risico staat er voor in dat een ieder die handelt namens EMS Risico, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze gegevens slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Commitment B.V. staat ervoor in dat zij op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.
 6. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van EMS Risico dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal EMS Risico daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor worden afzonderlijk gefactureerd.
 7. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt EMS Risico de Opdrachtgever binnen een redelijke  termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.
 8. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; en Wat de (voorgestelde) oplossing is.

16.Intellectuele eigendom

 1.  Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door EMS Risico voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij EMS Risico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Alle door EMS Risico verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EMS Risico worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
 3. EMS Risico houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt EMS Risico zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

17.Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1.  Op alle overeenkomsten tussen EMS Risico en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen opdrachtgever en EMS Risico worden beslecht door de Rechtbank Breda, zittingsplaats Breda. 
 3. EMS Risico blijft echter gerechtigd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

18.Incompany training

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van de factuur verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft EMS Risico altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren.
 4. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus. Vanaf 4 weken (20 werkdagen) tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 5. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door EMS risico verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van deelnemers aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan toelatingsnormen van EMS Risico.
 6. EMS Risico heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van het cursus onverlet.
 7. Aan de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 8. EMS Risico behoudt het recht om de beschikbare lesruimten te weigeren als deze niet voldoen aan de gestelde normen (schoon, veilig, rustig en voldoende groot voor het aantal cursisten). Indien dit leidt tot het annuleren van de cursus dient de opdrachtgever de volledige kosten te voldoen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met ons dan kijken we naar een geschikte oplossing en/of bepaling of lesruimten aan eisen voldoen. 
 9. In geval van een training in de buitenlucht behoudt EMS Risico omwille van de veiligheid of bescherming van oefenmaterialen de oefening en/of training te annuleren. In dit geval wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een geschikte nieuwe datum. Reiskosten en opbouwkosten kunnen in dit geval gerekend worden.
Stel voor   bewerken

Bezoekadres

Paterserf 3
4904 AA Oosterhout

Postadres

A. Kuijperstraat 61
4908 CN Oosterhout

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:00 uur

Informatie

K.v.K. Breda: 85031305
BTW: NL863479327B01

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Login | Mijn EMS
Leeromgeving
Cursusoverzicht